آخرین آمار مشارکت در انتخابات تا ساعت 13

تا ساعت 13 و با گذشت 3 ساعت از آغاز انتخابات، 1255 نفر از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند.