مشارکت 91درصدی در نخستین انتخابات الکترونیک خانه‌های مطبوعات

با پایان فرایند اخذ رای در ساعت 16 و بسته شدن سامانه، 2012 عضو خانه مطبوعات در سراسر کشور در انتخابات الکترونیکی مشارکت کردند.