برگزاری انتخابات (مرحله دوم) بازرسین خانه مطبوعات استان البرز

لیست اعضای هیات رییسه برگزاری دومین مرحله بازرسین خانه مطبوعات استان البرز در سال 1398

رضا عباس زاده - رئیس مجمع
مهدی کریمایی - نائب رئیس مجمع
الهام کرمی - دبیر مجمع
ولی ابراهیمی و مهرداد تیموری - ناظرین