گزارش عملکرد خانه مطبوعات استان البرز سال 98 منتهی به خرداد سال 99

1 – برگزاری جلسه کمیته خبرنگاران واقدام برای پالایش اعضا
2 – برنامه ریزی و پیگیری تعاونی اعتباری و مسکن روزنامه نگاران
3 – بروز رسانی گروه و کانال خانه مطبوعات استان البرز
4 – برگزاری انتخابات بازرسین سال سوم خانه مطبوعات 
5 – برگزاری روز خبرنگار با تعداد 250 نفر اعضای خبرنگار در تالار قائم 
6 – برگزاری روز عکاس با تعداد 25 نفردر تالار قائم 
7 – برگزاری تور تفریحی دیزین با حضور 60 نفر اعضای خانه مطبوعات 
8 –  مصوبه 560 میلیون تومان نقدا برای ساخت و ساز خانه مطبوعات استان البرز
9 –  کلاس آموزش خبرنگاری و طراحی و فتوشاپ برای اعضاء خانه مطبوعات استان البرز
10 – اقدامات انجام شده در دوران کروناو صدور بیانیه و چاپ گزارشات ستاد
11 –اقدامات رفاهی و امکانات ژل – دستکش – ماسک – مواد ضد عفونی برای تمام همکاران
12 – دریافت حق عضویت اعضاء خانه برای سال 98 به میزان 35/000/000 ریال 
-13 صدور کارت خانه مطبوعات استان البرز برای اعضا
-14 تهیه اقلام رفاهی برای اعضا در سال 98
-15 معرفی خبرنگاران برای دریافت تسهیلات رفاهی و بانکی
-16 معرفی و صدور مدارک عکاس های خبری

-17 روزنامه پیام آشنا، دنیای هوادار و شهروند البرز برای چاپ آگهی خانه مطبوعات انتخاب شد
بنا به مصوبه هیات مدیره برابر ماده 17 بند 7؛
تعیین میزان حق عضویت اعضا از 200/000 ریال به 300/000 ریال برای هر سال افزایش یابد