معرفی اعضای هیات رئیسه سنی مجمع خانه مطبوعات استان البرز

اعضای هیات رئیسه سنی مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات استان البرز در تاریخ 1399/03/27 معرفی شدند.

به منظور برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز در قالب مجمع عادی، آقای اباصلت عابد به عنوان رئیس مجمع، آقای شکراله مردانه به عنوان نائب رئیس مجمع، آقای مهرداد تیموری به عنوان منشی، آقای ابراهیم نوروزی فر و خانم زینب کرمی، آقای فرهاد قنبری و خانم فتانه احدی به عنوان ناظر انتخاب شدند.