راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد.

 

برای مشاهده و مطالعه راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات استان ها، فایل پیوست را دانلود کنید.

اینجــــا

فایل های خبر
حجم فایل : 204 KB