گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده طی یک سال گذشته است.