اخبار
براساس خانه
راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد.

خبر

سراسری

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

fa راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد. 7/22/2018 9:52:30 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/455_1807_PMYKN.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/455_1807_PMYKN.jpg خانه مطبوعات
راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات

راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد.

خبر

سراسری

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

fa راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد. 7/22/2018 9:48:50 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/454_1807_ZCQAU.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/454_1807_ZCQAU.jpg خانه مطبوعات
فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد

فهرست 59 نامزد انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات که سه شنبه 31 مردادماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود، منتشر شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۵/۳۰

fa فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد فهرست 59 نامزد انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات که سه شنبه 31 مردادماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود، منتشر شد. 8/21/2017 5:15:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/133_1708_XIUXP.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/133_1708_XIUXP.jpg خانه مطبوعات
راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات
راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات

راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد.

خبر

سراسری

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

fa راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در انتخابات الکترونیک "بازرسان" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد. 7/22/2018 9:52:30 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/455_1807_PMYKN.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/455_1807_PMYKN.jpg خانه مطبوعات
راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات
راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات

راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد.

خبر

سراسری

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

fa راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات راهنمای شرکت در نظرسنجی "اصلاح اساسنامه" خانه های مطبوعات استان ها منتشرشد. 7/22/2018 9:48:50 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/454_1807_ZCQAU.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/454_1807_ZCQAU.jpg خانه مطبوعات
فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد
فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد

فهرست 59 نامزد انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات که سه شنبه 31 مردادماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود، منتشر شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۵/۳۰

fa فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد فهرست نامزدهای انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات اعلام شد فهرست 59 نامزد انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات که سه شنبه 31 مردادماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود، منتشر شد. 8/21/2017 5:15:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/133_1708_XIUXP.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/133_1708_XIUXP.jpg خانه مطبوعات
فهرست واجدان شرایط شرکت در انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات
فهرست واجدان شرایط شرکت در انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات

فهرست اعضای هیات مدیره خانه های مطبوعات که واجد شرایط برای رای دادن در انتخابات شورای مرکزی هستند، منتشر شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۵/۲۹

fa فهرست واجدان شرایط شرکت در انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات فهرست واجدان شرایط شرکت در انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات فهرست اعضای هیات مدیره خانه های مطبوعات که واجد شرایط برای رای دادن در انتخابات شورای مرکزی هستند، منتشر شد. 8/20/2017 2:28:30 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/131_1708_GTZPL.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/131_1708_GTZPL.jpg خانه مطبوعات
همایش سراسری خانه‌های مطبوعات سه‌شنبه برگزار می‌شود
همایش سراسری خانه‌های مطبوعات سه‌شنبه برگزار می‌شود

همایش سراسری خانه‌های مطبوعات سه شنبه 31 مرداد ماه در تهران برگزار می شود.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۵/۲۹

fa همایش سراسری خانه‌های مطبوعات سه‌شنبه برگزار می‌شود همایش سراسری خانه‌های مطبوعات سه‌شنبه برگزار می‌شود همایش سراسری خانه‌های مطبوعات سه شنبه 31 مرداد ماه در تهران برگزار می شود. 8/20/2017 12:25:05 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/130_1708_KSVVL.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1708/130_1708_KSVVL.jpg خانه مطبوعات
نتایج اولیه مرحله دوم انتخابات خانه‌های مطبوعات اعلام شد
نتایج اولیه مرحله دوم انتخابات خانه‌های مطبوعات اعلام شد

ستاد مرکزی برگزاری انتخابات الکترونیکی خانه های مطبوعات، نتایج اولیه انتخابات در 4 استان «سیستان و بلوچستان، خوزستان، زنجان و هرمزگان» را اعلام کرد.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۴/۱۵

fa نتایج اولیه مرحله دوم انتخابات خانه‌های مطبوعات اعلام شد نتایج اولیه مرحله دوم انتخابات خانه‌های مطبوعات اعلام شد ستاد مرکزی برگزاری انتخابات الکترونیکی خانه های مطبوعات، نتایج اولیه انتخابات در 4 استان «سیستان و بلوچستان، خوزستان، زنجان و هرمزگان» را اعلام کرد. 7/6/2017 3:46:37 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1707/109_1707_YVCAL.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1707/109_1707_YVCAL.jpg خانه مطبوعات
مرحله دوم انتخابات الکترونیکی خانه‌های مطبوعات برگزار شد
مرحله دوم انتخابات الکترونیکی خانه‌های مطبوعات برگزار شد

مرحله دوم انتخابات الکترونیکی هیات مدیره خانه های مطبوعات در 4 استان کشور با مشارکت 86درصدی برگزار شد.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۴/۱۴

fa مرحله دوم انتخابات الکترونیکی خانه‌های مطبوعات برگزار شد مرحله دوم انتخابات الکترونیکی خانه‌های مطبوعات برگزار شد مرحله دوم انتخابات الکترونیکی هیات مدیره خانه های مطبوعات در 4 استان کشور با مشارکت 86درصدی برگزار شد. 7/5/2017 4:33:38 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1707/108_1707_DOIBA.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1707/108_1707_DOIBA.jpg خانه مطبوعات
اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات و جدول منتخبان
اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات و جدول منتخبان

با توجه به پایان ساعت رای گیری، ستاد مرکزی برگزاری نخستین انتخابات الکترونیک خانه‌های مطبوعات، اطلاعیه ای صادر کرد.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۳/۱۰

fa اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات و جدول منتخبان اطلاعیه ستاد مرکزی انتخابات خانه‌های مطبوعات و جدول منتخبان با توجه به پایان ساعت رای گیری، ستاد مرکزی برگزاری نخستین انتخابات الکترونیک خانه‌های مطبوعات، اطلاعیه ای صادر کرد. 5/31/2017 9:15:09 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1705/83_1705_MMLCZ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1705/83_1705_MMLCZ.jpg خانه مطبوعات
مشارکت 91درصدی در نخستین انتخابات الکترونیک خانه‌های مطبوعات
مشارکت 91درصدی در نخستین انتخابات الکترونیک خانه‌های مطبوعات

با پایان فرایند اخذ رای در ساعت 16 و بسته شدن سامانه، 2012 عضو خانه مطبوعات در سراسر کشور در انتخابات الکترونیکی مشارکت کردند.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۳/۱۰

fa مشارکت 91درصدی در نخستین انتخابات الکترونیک خانه‌های مطبوعات مشارکت 91درصدی در نخستین انتخابات الکترونیک خانه‌های مطبوعات با پایان فرایند اخذ رای در ساعت 16 و بسته شدن سامانه، 2012 عضو خانه مطبوعات در سراسر کشور در انتخابات الکترونیکی مشارکت کردند. 5/31/2017 4:19:46 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1705/81_1705_DUETO.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1705/81_1705_DUETO.jpg خانه مطبوعات
آخرین آمار مشارکت در انتخابات تا ساعت 13
آخرین آمار مشارکت در انتخابات تا ساعت 13

تا ساعت 13 و با گذشت 3 ساعت از آغاز انتخابات، 1255 نفر از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند.

خبر

سراسری

۱۳۹۶/۰۳/۱۰

fa آخرین آمار مشارکت در انتخابات تا ساعت 13 آخرین آمار مشارکت در انتخابات تا ساعت 13 تا ساعت 13 و با گذشت 3 ساعت از آغاز انتخابات، 1255 نفر از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. 5/31/2017 1:01:25 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1705/71_1705_WLWNE.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1705/71_1705_WLWNE.jpg خانه مطبوعات
   «  ۱  ۲  ۳  »  »|