به اطلاع می‌رساند؛ سامانه خانه مطبوعات در روز سه شنبه مورخ ۴ آذر ۹۹، به علت برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات مسدود خواهد بود.
اخبار
براساس خانه
اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند

رضا عباس زاده، رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز: اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

fa اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند رضا عباس زاده، رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز: اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند. 10/12/2021 6:16:09 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9211_2110_MDCQW.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9211_2110_MDCQW.jpg خانه مطبوعات
گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400 گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده طی یک سال گذشته است.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

fa گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400 گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400 به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده طی یک سال گذشته است. 10/12/2021 5:14:48 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9210_2110_IXPUV.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9210_2110_IXPUV.jpg خانه مطبوعات
گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز

بدنبال انتخابات خانه مطبوعات استان البرز و بازرسین این خانه، فعالیت خود را رسما شروع کرد و اولین جلسه در ۱۰ تیرماه سال گذشته با دستور جلسه انتخابات داخلی و تعیین سمت های هیات رییسه در دفتر معاونت مطبوعاتی برگزار گردید.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

fa گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز بدنبال انتخابات خانه مطبوعات استان البرز و بازرسین این خانه، فعالیت خود را رسما شروع کرد و اولین جلسه در ۱۰ تیرماه سال گذشته با دستور جلسه انتخابات داخلی و تعیین سمت های هیات رییسه در دفتر معاونت مطبوعاتی برگزار گردید. 10/12/2021 5:05:53 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9209_2110_XEXQB.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9209_2110_XEXQB.jpg خانه مطبوعات
گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده طی یک سال گذشته است.

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

fa گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400 گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400 به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده طی یک سال گذشته است. 10/12/2021 5:14:48 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9210_2110_IXPUV.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9210_2110_IXPUV.jpg خانه مطبوعات
گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز

بدنبال انتخابات خانه مطبوعات استان البرز و بازرسین این خانه، فعالیت خود را رسما شروع کرد و اولین جلسه در ۱۰ تیرماه سال گذشته با دستور جلسه انتخابات ....

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

fa گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز بدنبال انتخابات خانه مطبوعات استان البرز و بازرسین این خانه، فعالیت خود را رسما شروع کرد و اولین جلسه در ۱۰ تیرماه سال گذشته با دستور جلسه انتخابات داخلی و تعیین سمت های هیات رییسه در دفتر معاونت مطبوعاتی برگزار گردید. 10/12/2021 5:05:53 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9209_2110_XEXQB.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9209_2110_XEXQB.jpg خانه مطبوعات
اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند
اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند

رضا عباس زاده، رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز: اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

fa اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند رضا عباس زاده، رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز: اعضای سنی هیات رییسه خانه مطبوعات انتخاب شدند. 10/12/2021 6:16:09 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9211_2110_MDCQW.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9211_2110_MDCQW.jpg خانه مطبوعات
گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400
گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده طی یک سال گذشته است.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

fa گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400 گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز منتهی به 17 مهرماه سال 1400 به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده طی یک سال گذشته است. 10/12/2021 5:14:48 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9210_2110_IXPUV.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9210_2110_IXPUV.jpg خانه مطبوعات
گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز
گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز

بدنبال انتخابات خانه مطبوعات استان البرز و بازرسین این خانه، فعالیت خود را رسما شروع کرد و اولین جلسه در ۱۰ تیرماه سال گذشته با دستور جلسه انتخابات داخلی و تعیین سمت های هیات رییسه در دفتر معاونت مطبوعاتی برگزار گردید.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

fa گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز گزارش عملکرد هیات مدیره خانه مطبوعات استان البرز بدنبال انتخابات خانه مطبوعات استان البرز و بازرسین این خانه، فعالیت خود را رسما شروع کرد و اولین جلسه در ۱۰ تیرماه سال گذشته با دستور جلسه انتخابات داخلی و تعیین سمت های هیات رییسه در دفتر معاونت مطبوعاتی برگزار گردید. 10/12/2021 5:05:53 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9209_2110_XEXQB.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2110/9209_2110_XEXQB.jpg خانه مطبوعات
خانه مطبوعات با عملکرد خود می تواند جایگاه خود را احراز و منزلتش را تقویت کند
خانه مطبوعات با عملکرد خود می تواند جایگاه خود را احراز و منزلتش را تقویت کند

معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: خانه مطبوعات با عملکرد خود می تواند جایگاه خود را احراز و منزلتش را تقویت کند.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۳۹۹/۰۴/۰۵

fa خانه مطبوعات با عملکرد خود می تواند جایگاه خود را احراز و منزلتش را تقویت کند خانه مطبوعات با عملکرد خود می تواند جایگاه خود را احراز و منزلتش را تقویت کند معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: خانه مطبوعات با عملکرد خود می تواند جایگاه خود را احراز و منزلتش را تقویت کند. 6/25/2020 4:47:05 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2851_2006_DJPKU.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2851_2006_DJPKU.jpg خانه مطبوعات
نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز
نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز خبر داد.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

fa نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز خبر داد. 6/18/2020 1:50:54 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2841_2006_GJVCU.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2841_2006_GJVCU.jpg خانه مطبوعات
معرفی اعضای هیات رئیسه سنی مجمع خانه مطبوعات استان البرز
معرفی اعضای هیات رئیسه سنی مجمع خانه مطبوعات استان البرز

اعضای هیات رئیسه سنی مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات استان البرز در تاریخ 1399/03/27 معرفی شدند.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

fa معرفی اعضای هیات رئیسه سنی مجمع خانه مطبوعات استان البرز معرفی اعضای هیات رئیسه سنی مجمع خانه مطبوعات استان البرز اعضای هیات رئیسه سنی مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات استان البرز در تاریخ 1399/03/27 معرفی شدند. 6/18/2020 1:50:13 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2840_2006_CWQWJ.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2840_2006_CWQWJ.jpg خانه مطبوعات
گزارش عملکرد خانه مطبوعات استان البرز سال 98 منتهی به خرداد سال 99
گزارش عملکرد خانه مطبوعات استان البرز سال 98 منتهی به خرداد سال 99

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۳۹۹/۰۳/۲۷

fa گزارش عملکرد خانه مطبوعات استان البرز سال 98 منتهی به خرداد سال 99 گزارش عملکرد خانه مطبوعات استان البرز سال 98 منتهی به خرداد سال 99 6/16/2020 8:13:12 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2812_2006_WEUXX.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/2006/2812_2006_WEUXX.jpg خانه مطبوعات
گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز
گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده در فاصله زمانی 28 اسفند ماه سال 96 لغایت اول فروردین ماه 98 است. فعالیت این دوره هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

fa گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز گزارش تراز مالی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز، این گزارش شامل منابع مالی جذب شده و هزینه‌شده در فاصله زمانی 28 اسفند ماه سال 96 لغایت اول فروردین ماه 98 است. فعالیت این دوره هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان البرز 12/24/2019 10:01:59 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1912/1729_1912_MSSCF.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1912/1729_1912_MSSCF.jpg خانه مطبوعات
برگزاری انتخابات (مرحله دوم) بازرسین خانه مطبوعات استان البرز
برگزاری انتخابات (مرحله دوم) بازرسین خانه مطبوعات استان البرز

لیست اعضای هیات رییسه برگزاری دومین مرحله بازرسین خانه مطبوعات استان البرز در سال 1398

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۳۹۸/۱۰/۰۳

fa برگزاری انتخابات (مرحله دوم) بازرسین خانه مطبوعات استان البرز برگزاری انتخابات (مرحله دوم) بازرسین خانه مطبوعات استان البرز لیست اعضای هیات رییسه برگزاری دومین مرحله بازرسین خانه مطبوعات استان البرز در سال 1398 12/24/2019 9:59:56 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1912/1728_1912_FYCNX.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1912/1728_1912_FYCNX.jpg خانه مطبوعات
هیئت نظارت بر مجمع انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز
هیئت نظارت بر مجمع انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز

هیئت نظارت بر مجمع انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز شامل رییس مجمع آقای رضا عباسزاده، نایب رییس آقای مهدی کریمایی، منشی خانم مهشید نصیری و ناظرین آقایان مهرداد تیموری و حبیب توانگر حضورداشتند.

خبر

خانه مطبوعات استان البرز

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

fa هیئت نظارت بر مجمع انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز هیئت نظارت بر مجمع انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز هیئت نظارت بر مجمع انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز شامل رییس مجمع آقای رضا عباسزاده، نایب رییس آقای مهدی کریمایی، منشی خانم مهشید نصیری و ناظرین آقایان مهرداد تیموری و حبیب توانگر حضورداشتند. 10/15/2019 10:31:28 AM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1910/1714_1910_IARBS.jpeg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1910/1714_1910_IARBS.jpeg خانه مطبوعات
   «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »  »|