هیئت نظارت بر مجمع انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز

هیئت نظارت بر مجمع انتخابات بازرسین خانه مطبوعات استان البرز شامل رییس مجمع آقای رضا عباسزاده، نایب رییس آقای مهدی کریمایی، منشی خانم مهشید نصیری و ناظرین آقایان مهرداد تیموری و حبیب توانگر حضورداشتند.